PROGRAM

bod1POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET

Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi. Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení. Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků. Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci. Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.

bod2PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil. Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování. Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry. Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin. Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.

bod3BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ

Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami. Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel. Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně). Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví. Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia. Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.

bod4ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME

Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů. Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin. Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity. Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy. Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.

bod5VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM

Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend. Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů. Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému. Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku. Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.

ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM

Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země. Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN. Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. Pokračování tradic helsinského mírového procesu, zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války. Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního. Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

PROGRAM

bod1POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET

Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi. Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení. Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků. Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci. Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.

bod2PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil. Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování. Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry. Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin. Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.

bod3BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ

Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami. Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel. Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně). Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví. Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia. Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.

bod4ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME

Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů. Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin. Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity. Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy. Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.

bod5VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM

Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend. Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů. Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému. Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku. Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.

ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM

Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země. Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN. Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. Pokračování tradic helsinského mírového procesu, zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války. Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního. Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.